Scroll to Top

โหลดเกมส์ Kingdom Tales 2 เกมส์สร้างอาณาจักรเพื่อพิสูจน์คุณค่าในตัวเองของช่างตีเหล็กหนุ่ม...

โหลดเกมส์ Kingdom’s Heyday เกมส์ฟื้นฟูอาณาจักรให้กลับมามีความเจริญรุ่งเรืองเเละมีความสวยงามอีกครั้งหนึ่ง…หลังจากที่อาณาจักรแแห่งหนึ่งกำลังจะถึงเวลาล่มสลาย...

เกมส์ The Promised Land …ณ เกาะดินเเดนที่ว่างเปล่าแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์...