Scroll to Top

โหลดเกมส์ Burger Shop 2 เกมส์ดูแลร้านเบอร์เกอร์เพื่อสร้างสรรค์อาหารให้ชาวเมือง…ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจกำลังเจริญก้าวหน้าผู้คนชาวเมืองต่างมีงานทำ...